Kindercoachpraktijk Puurkidz is opgericht door Annemarie Gielen te Sevenum en is ingeschreven bij de KvK onder nummer 76140296.

Na overeenstemming start de begeleiding met instemming van beide gezaghebbende ouders. Er zal bij het intakegesprek een handtekening van beide ouders worden gevraagd. (coachovereenkomst)

De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding.

Een kindercoach is gebonden aan geheimhoudingsplicht. Als de veiligheid van het kind in het geding komt, wordt hiervan afgeweken.

Indien er gegronde redenen zijn en er sprake is van kindermishandeling, misbruik of huiselijk geweld en er met de cliënt (opdrachtgever) hierover geen gesprek mogelijk is, wordt dit gemeld bij Veilig Thuis.

Het coachingsproces wordt altijd besproken met de ouder(s). Inhoudelijke informatie vanuit de coaching wordt in oudergesprekken alleen naar voren gebracht in overleg met het kind.

Voor overleg met derden, in het belang van het kind, jonger dan 16 jaar, is toestemming vereist van de wettelijk gezag hebbende ouders en indien relevant van het kind.

Kindercoachpraktijk Puurkidz zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Dat geldt ook voor de beslissingen die worden gemaakt door de ouder(s) met betrekking tot zichzelf en het kind. Puurkidz heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

Voor lichamelijke en/ of psychische klachten, raadt Puurkidz u eerst aan om contact op te nemen met uw huisarts.

De ouder(s) dient/dienen tijdens coaching telefonisch bereikbaar te zijn.

Bij de praktijkruimte is geen wachtruimte, het is mogelijk om in de buurt een boodschap te doen. Het is niet de bedoeling dat de ouder een coachingssessie bijwoont. Dit gebeurt alleen als het nodig is en als het kind er zelf om vraagt.

Kort overleg, per email of telefonisch, is bij de begeleiding inbegrepen. Mocht er meer tijd voor nodig zijn, dan wordt er een afspraak ingepland.

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, worden er geen kosten in rekening gebracht. Afzeggen kan per email of telefonisch.

Voor de betaling wordt per e-mail een factuur gestuurd.

Het is aan te bevelen dat je op de hoogte bent van de kosten. Een actuele tarievenlijst is ten allen tijde op te vragen bij Puurkidz of te raadplegen via de website www.puurkidz.nl.

De ouder(s) dient/dienen het bedrag binnen 2 weken na factuurdatum bij te schrijven op de rekening van Kindercoachpraktijk Puurkidz.

Wanneer niet binnen de betalingstermijn is betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Indien ouders niet binnen 8 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Puurkidz gerechtigd bij de tweede herinnering 5,00 euro per nota, in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag niet is bijgeschreven op rekening van Puurkidz ben ik genoodzaakt de vorderingen die ik op je heb uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.

Auteursrecht – copyright van het door Puurkidz gebruikte materiaal blijven alle rechten aan Puurkidz voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming mag niets van de website van Puurkidz worden gebruikt of verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, eigen website, fotokopie of anderszins.

Wijziging van de Algemene Voorwaarden Puurkidz is ten alle tijden gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden, zoals deze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.

Op deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst tussen Puurkidz en cliënt is het Nederlands recht van toepassing.

@media only screen and (max-width: 768px) {#cata_empty_space_ml52o { height :10px !important; } }